Privacy Policy

Yachtsupplier v.o.f, gevestigd aan Simmerwei 2 9295KA Westergeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
Yachtsupplier v.o.f.
Simmerwei 2
9295KA Westergeest
0511-233013

Persoonsgegevens die wij verwerken

Yachtsupplier v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze producten en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@yachstupplier.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Yachtsupplier v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • Toestemming van de betrokken persoon.
 • Gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Yachtsupplier v.o.f. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling (gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (toestemming van de betrokken persoon).
 • U te kunnen bellen of e-mailen (gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken (gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren (gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst).
 • Yachtsupplier v.o.f. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Yachtsupplier v.o.f. volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
 • Yachtsupplier v.o.f. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Yachtsupplier v.o.f. neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Yachtsupplier v.o.f.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Yachtsupplier v.o.f.bewaart uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Yachtsupplier v.o.f. verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij delen uitsluitend gegevens met derden nadat is vastgesteld dat zij zorgvuldig met de gegevens om zullen gaan.

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van ATB administratie & advies. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. ATB administratie & advies is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. ATB administratie & advies gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yachtsupplier v.o.f. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yachtsupplier v.o.f. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yachstupplier.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Yachtsupplier v.o.f. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Yachtsupplier v.o.f. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd (bijvoorbeeld door gebruikmaking van SSL = Secure Socket Layer). Dit kan je bijvoorbeeld zien aan het slotje dat je browser bij een SSL-verbinding laat zien. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@yachstupplier.nl.